De stichting

Schenkingen en Belastingaftrek

De stichting tot behoud van de Bernard van Leer heeft per 1 januari 2009 de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen en na toetsing deze status per 1 januari 2010 rechtmatig mogen behouden.

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in het Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen:

 1. Een algemeen nut beogende instelling is
  1. een instelling – niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven – die:
   1. door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt;
   2. gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en
   3. voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;
   4. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;
  2. een niet in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat gevestigde, door Onze Minister als zodanig aangemerkte instelling indien en zolang zij voldoet aan de door hem te stellen voorwaarden.
 2. Publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn algemeen nut beogende instellingen.

Lees hier de brief van de Belastingdienst over de toekenning van de ANBI status.

Naam van de stichting: Stichting tot behoud van de Bernard van Leer
RSIN 8135.11.185
Bestuurssamenstelling voorzitter: H van Nispen
secretaris: H. Dokter
penningmeester: E. Rohenkohl
algemeen lid: H.F. Dekker
Beleidsplan Het beleidsplan 2023-2027 kunt u hier downloaden
Beloningsbeleid De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers, ook op bestuursniveau, die zonder beloning activiteiten uitvoeren. Onze stichting kent geen beloning
Doelstelling Zie Statuten, artikel 2, lid 1, 2 en 3
Verslag van de uitgeoefende activiteiten Zie voor de activiteiten in de verschillende jaren de verschillende jaaroverzichten op de website
Financiële verantwoording  

Jaarverslag 2022

Balans 2022

Jaarverslag 2020

Balans 2020

Jaarverslag 2021

Balans 2021